Privacy

AVG en Privacy-statement

Advocatenpraktijk Tricoli behandelt, mede gelet op het beroepsgeheim, alle gegevens van cliënten en andere betrokkenen in een dossier vertrouwelijk. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht.

Privacy verklaring

Advocatenpraktijk Tricoli zal persoonsgegevens van u verwerken, indien u aan ons advocatenkantoor een opdracht verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens, die u (of anderen) direct of indirect identificeren. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon.  Advocatenpraktijk Tricoli respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Ons kantoor zal zich houden aan hetgeen is bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

1. verwerkingsverantwoordelijke. 

Advocatenpraktijk Tricoli verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: eenmanszaak Tricoli, Barnsteenstraat 11 te Alphen aan den Rijn, 2403 BW, gemeente Alphen aan den Rijn. Telefoon 0172-410084, e-mail: l.tricoli@uwnet.nl. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27331597.

2. doel verwerking persoonsgegevens.

Advocatenpraktijk Tricoli verwerkt uw persoonsgegevens indien en zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en opdracht. Ons kantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de hierna te noemen doeleinden: 

– aanmaken en onderhouden van dossiers;

 – advisering, bemiddeling en verwijzing;

– het verlenen van juridische diensten c.q. het uitvoeren van de opdrachten in ruime zin van het woord, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures (zoals opname van uw persoonsgegevens in processtukken ten behoeve van een gerechtelijke procedure of in correspondentie met bijvoorbeeld rechtbank of wederpartij);

– correspondentie en andere vormen van contact met u;

– het verstrekken van opdrachten aan derden, zoals een deurwaarder; 

– aanvragen van een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand; 

– financiële administratie, waaronder het opstellen en innen van declaraties;

– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens worden op rechtmatigheid getoetst. Indien een rechtzoekende (persoons)gegevens aan ons kantoor verstrekt die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening, dan zullen deze (persoons)gegevens niet worden verwerkt.

3. welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Advocatenpraktijk Tricoli verwerkt de volgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkenen zelf, vanuit eigen initiatief, zijn verstrekt:

– uw naam- en contactgegevens, waaronder uw adres, uw woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats, uw telefoonnummer en uw emailadres

– uw BSN (bijvoorbeeld voor het aanvragen van een toevoeging, voor het procederen in (familie)zaken en het opvragen van bepaalde stukken, zoals uittreksels).

– persoonsgegevens van familieleden in het kader van (familie)zaken (waaronder de namen, geboorteplaats en data en BSN van uw kinderen);

– persoonsgegevens van uw partner, zoals bijvoorbeeld in het kader van het aanvragen van een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand (waaronder naam, geboortedatum en BSN);

– persoonsgegevens die zijn vervat in documenten of correspondentie die u aan advocatenpraktijk Tricoli ter beschikking stelt.

In sommige gevallen worden ook nadere persoonsgegevens verwerkt, zoals een bankrekeningnummer, loon- belasting- en financiële gegevens, strafrechtelijke gegevens (bijzondere categorie); het verwerken van deze gegevens geschiedt alleen als dit nodig is om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt advocatenpraktijk Tricoli omdat deze voor u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kantoor kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen. 

4. grondslag verwerking persoonsgegevens. 

Advocatenpraktijk Tricoli verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– het voldoen aan een wettelijke verplichting;

– de uitvoering van een overeenkomst;

– verkregen toestemming van betrokkene(n);

– gerechtvaardigd belang.

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden op grond van een wettelijke verplichting. Zo zijn advocaten in bepaalde gevallen verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit / FIU-Nederland in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme (Wwft). 

5. delen van persoonsgegevens met derden. 

Advocatenpraktijk Tricoli deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening (de uitvoering van de overeenkomst/opdracht) met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Zo kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met de waarnemer van onze praktijk door een andere advocaat, of het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van ons advocatenkantoor, alsmede in verband met (gerechtelijke) procedures (het rechtscollege dat uw zaak behandelt) of met (de advocaat van) uw wederpartij, met derden die opdrachten in uw zaak uitvoeren (zoals bijvoorbeeld een deurwaarder), met derden bij wie informatie wordt opgevraagd of met de Raad voor Rechtsbijstand bij het aanvragen van een toevoeging. 

Daarnaast kan advocatenpraktijk Tricoli persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Indien de advocaat op grond van de Wwft gehouden is een ongebruikelijke transactie te melden bij FIU-Nederland, zullen uw persoonsgegevens ook met FIU-Nederland worden gedeeld.

Uw persoonsgegevens zullen door ons niet buiten de EU worden gebracht.

6. beveiliging persoonsgegevens. 

Advocatenpraktijk Tricoli hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. 

7. bewaartermijn persoonsgegevens. 

Advocatenpraktijk Tricoli bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. De persoonsgegevens die ons kantoor van u verwerken, worden in beginsel gedurende een periode van vijf jaar na het eindigen van de zaak door advocatenpraktijk Tricoli.

8. privacy rechten betrokkenen. 

U heeft te allen tijde recht op onder meer:

– informatie;

– inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van de verwerkingsverantwoordelijke);

– correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);

– verzet en recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;

– het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op inzage van uw persoonsgegevens, het recht op correctie of verwijdering dan wel uw overige rechten, dan kunt u een schriftelijk verzoek sturen aan de advocaat die uw zaak behandelt. U ontvangt dan in principe binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij advocatenpraktijk Tricoli aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven, waarbij te denken valt aan de geheimhoudingsplicht van de advocaat en de wettelijke bewaartermijnen. Voor de goede orde wijzen wij er ook nog op dat u, indien u om verwijdering van uw gegevens verzoekt, advocatenpraktijk Tricoli uw opdracht niet langer zal kunnen uitvoeren en deze dan bij het inwilligen van uw verzoek kan beëindigen. 

9. aanpassing privacy statement. 

Advocatenpraktijk Tricoli heeft het recht om de inhoud van deze privacy verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

10. tot slot: vragen en contact. 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy verklaring kunt u contact opnemen met mr. Tricoli. e-mail: l.tricoli@uwnet.nl, telefoonnummer: 0172-410084.