Algemene voorwaarden

 1. Definities. Advocatenkantoor Tricoli is een eenmanszaak waarin voor rekening en risico van mr. L. Tricoli de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend.
 2. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Advocatenpraktijk Tricoli aanvaarde opdrachten, vervolgopdrachten en overige werkzaamheden, waaronder begrepen aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en overige werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Algemene voorwaarden van de cliënt/opdrachtgever zijn niet van toepassing. Advocatenpraktijk Tricoli wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt (en derden) uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Overeenkomst. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan nadat de opdracht door Advocatenpraktijk Tricoli is aanvaard. Alle met de cliënt gesloten overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan met Advocatenpraktijk Tricoli. Toepasselijkheid van het bepaalde in de artikelen 7:404, 407 lid 2, 409 en 422 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is expliciet uitgesloten. In afwijking van voornoemde artikelen is Advocatenpraktijk Tricoli niet persoonlijk gebonden de opdracht uit te voeren of aansprakelijk voor tekortkoming in de nakoming.
  Advocatenpraktijk Tricoli heeft een inspanningsverplichting. Advocatenpraktijk Tricoli spant zich in het gewenste resultaat voor de cliënt te bewerkstelligen, maar kan niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat en kan niet garanderen dat dit resultaat wordt bereikt.
  Advocatenpraktijk Tricoli is bevoegd om, indien dit noodzakelijk is, bij de uitvoering van de opdracht derden te betrekken, zoals een deurwaarder, zulks echter zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor mogelijke tekortkomingen van deze derden.
 4. Aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenpraktijk Tricoli is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag ter zake van het onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toepasselijke eigen risico. De aansprakelijkheid voor beroepsfouten is door Advocatenpraktijk Tricoli verzekerd voor een bedrag van maximaal € 500.000,– per aanspraak. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Advocatenpraktijk Tricoli. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval reeds is gefactureerd tot een maximum van € 25.000,-. Niet alleen Advocatenpraktijk Tricoli, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever een beroep doen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Advocatenpraktijk Tricoli indien niet binnen een jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 5. Aansprakelijkheid voor derden. Bij de uitvoering van een opdracht is Advocatenkantoor Tricoli gerechtigd om derden in te schakelen, echter zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor mogelijke tekortkomingen van deze derden. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Advocatenkantoor Tricoli gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
 6. Aansprakelijkheid derden. Verstrekte opdrachten worden door Advocatenpraktijk Tricoli uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt verstrekte opdracht uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Advocatenpraktijk Tricoli tegen aanspraken van derden dienaangaande.
 7. Betaling. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Advocatenkantoor Tricoli is gerechtigd betaling van een voorschot (voor honorarium en/of verschotten) te verlangen. Betaling van declaraties van Advocatenpraktijk Tricoli dient, zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie. Mocht cliënt niet of niet tijdig betalen, dan is cliënt van rechtswege in verzuim en is cliënt (wettelijke) rente verschuldigd. Alle incassokosten komen voor rekening van cliënt. Advocatenkantoor Tricoli is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever geen voorschot ter dekking van het honorarium en/of de verschotten heeft betaald en/of indien en zolang de opdrachtgever achter is met betaling. Indien de cliënt met betaling van één of meer declaraties van Advocatenpraktijk Tricoli in verzuim is, is Advocatenpraktijk Tricoli gerechtigd haar werkzaamheden in het kader van de verleende opdracht op te schorten totdat de betaling van de desbetreffende declaratie(s) alsnog plaatsvindt. Ook is Advocatenpraktijk Tricoli in dat geval gerechtigd de overeenkomst van opdracht te beëindigen. Advocatenpraktijk Tricoli aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door deze opschorting of beëindiging.
  Advocatenpraktijk Tricoli maakt gebruik van een derdengeldenrekening op naam van Stichting Beheer Derdengelden Tricoli, op welke derdengeldenrekening geen rente wordt vergoed. Indien Advocatenpraktijk Tricoli ten behoeve van de cliënt derdengelden ontvangt, is Advocatenpraktijk Tricoli bevoegd deze aan te wenden ter voldoening van eigen declaraties. De cliënt stemt er op voorhand mee in dat Advocatenpraktijk Tricoli haar declaratie(s) verrekent met hetgeen Advocatenpraktijk Tricoli of de Stichting Beheer Derdengelden Tricoli ten behoeve van de cliënt onder zich heeft of krijgt.
 8. Derden. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens Advocatenpraktijk Tricoli bij de uitvoering van een opdracht betrokken zijn.
 9. Archief. Alle met een opdracht gevormde dossiers zullen door Advocatenpraktijk Tricoli gedurende een periode van vijf jaar na het einde van de zaak worden bewaard, waarna de dossiers worden vernietigd. Advocatenpraktijk Tricoli heeft het recht de dossiers, inclusief eventuele nog aanwezige stukken, te vernietigen.
 10. Klachten en geschillen. Op de aan ons kantoor verstrekte opdrachten en op de dienstverlening van Advocatenpraktijk Tricoli aan de cliënt is de kantoorklachtenregeling van Advocatenpraktijk Tricoli van toepassing. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Mr. Tricoli. Op de rechtsverhouding (en op alle overeenkomsten) tussen de cliënt en Advocatenpraktijk Tricoli is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien mr. Tricoli er niet in slaagt eventuele klachten van de cliënt over de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, te beslechten, dan kunnen deze geschillen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Alle geschillen tussen de cliënt en Mr. Tricoli zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. Niettemin heeft Mr. Tricoli het recht geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats c.q. de vestigingsplaats van de cliënt.
 11. Nederlands recht. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Advocatenpraktijk Tricoli is onderworpen aan Nederlands recht.

Mr. Tricoli staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied strafrecht met jeugdrecht als subrechtsgebied. Op grond van de registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.