Algemene voorwaarden

  1. Advocatenkantoor Tricoli is een eenmanszaak waarin voor rekening en risico van mr. L. Tricoli de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Advocatenkantoor Tricoli aanvaarde opdrachten, vervolgopdrachten en overige werkzaamheden.
  3. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Tricoli is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag ter zake van het onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toepasselijke eigen risico. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Advocatenkantoor Tricoli. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval reeds is gefactureerd tot een maximum van € 25.000,-. Niet alleen Advocatenkantoor Tricoli, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever een beroep doen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Advocatenkantoor Tricoli indien niet binnen een jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
  4. Bij de uitvoering van een opdracht is Advocatenkantoor Tricoli gerechtigd om derden in te schakelen, echter zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor mogelijke tekortkomingen van deze derden. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Advocatenkantoor Tricoli gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
  5. Verstrekte opdrachten worden door Advocatenkantoor Tricoli uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt verstrekte opdracht uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Advocatenkantoor Tricoli tegen aanspraken van derden dienaangaande.
  6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Advocatenkantoor Tricoli is gerechtigd betaling van een voorschot (voor honorarium en/of verschotten) te verlangen. Advocatenkantoor Tricoli is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever geen voorschot ter dekking van het honorarium en/of de verschotten heeft betaald en/of indien en zolang de opdrachtgever achter is met betaling.
  7. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens Advocatenkantoor Tricoli bij de uitvoering van een opdracht betrokken zijn.
  8. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Tricoli is onderworpen aan Nederlands recht.